Möt de ädla orkidéerna

Solen står högt på himmelen och den låter sina strålar värma ordentligt nu. Man kan börja ana att sommaren är i antågande. Vi tar vår första promenad för året i jakt på de ädla orkidéerna.

Vårens ljumma vind sveper fram över den betade strandängen. De närgångna korna är redan utsläppta på bete. Våra förväntningar infrias redan när vi skakat av oss de nyfikna korna. I lä vid en enbuske hittar vi några vackra, skirt gula och purpurröda exemplar av Adam och Eva eller, som den egentligen heter, fläderyxne. Som alltid blir vi lyriska vid åsynen av de allra första orkidéerna, som visar sig efter den gråtrista vintern och indikerar sommarens antågande.

Adam och Eva är en av våra tidigaste orkidéer. Den börjar blomma redan i början av maj och håller sedan på i ungefär en månad. Den är en art, som ofta påträffas på kustnära lokaler, men även kan finnas längre in i landet, dock då i färre antal. Har man tur kan man hitta Adam och Eva i mycket stora populationer, ofta på betande strandängar och annan kulturpåverkad mark eller på Ölands och Gotands alvar. Sitt andra namn, fläderyxne, har arten fått på grund av doften, som påminner om fläder.

Fläderyxne är lätt att känna igen, dels därför att de två färgvarianterna ofta växer tillsammans, men också på blommornas utseende. Båda varianterna har en läpp med gul ton vid basen och den gula formen har gul läpp med röda prickar vid basen. Samtidigt med Adam och Eva förgylls våra lövängar, skogar och enbuskmarker med bestånd av Sankt Pers nycklar. Denna orkidé med tämligen tätt blomax känns igen på att blommorna i nyanser av rosa eller violett har en sporre, som är uppåtriktad i motsats till Adam och Eva. Vidare är den bladlösa stjälken rödanlupen upptill. På kalkrika marker kan man hitta den i stort antal

 Om man befinner sig på en kustnära lokal med Sankt Pers nycklar, kan man söka efter en något mindre orkidé med betydligt glesare blomax, som verkar vara avhugget. Hittar man en sådan, tittar man förmodligen på en göknyckel. Detta kan man kontrollera genom att titta närmare på den enskilda blomman, som har blombladen kupade till en hjälm. På hjälmen kan man se tydliga ränder, vilket är typiskt för göknycklar. Tyvärr blir den alltmer sällsynt på grund av att den är beroende av betad mark, vilket man upphör med mer och mer.

 

Sankt Pers nycklar (orchis mascula)
Vanligast är arten på Öland och Gotland där den redan i maj blommar i stort antal. På vissa platser kan den blomma i tusental
.

Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) är en av våra vanligaste orkidéer. I folkmun har arten många namn, t.ex. fläck- yxne, Jungfru Marie hand, Guds hand m.fl.

Flugblomster (Ophrys insectifera) Vad är nu detta? Skapelsen i fråga ser ju faktiskt ut både som en insekt och en blomma. Faktum är att flugblomstret har specialiserat sig så mycket att den endast utnytjar en insektsart för sin pollination. Denna insekt, en slags stekel, försöker den locka till sig genom att imitera en insektshona...

Göknyckel (Orchis morio)
För bara 50 år sedan var göknyckeln, eller som den också kallas pga sin narrkåpeliknande blomhjälm - narrnyckeln, mycket vanlig. Numera är den ovanligare pga av att betningen av kustnära strandängar har minskat. ett bra kännetecken är de gröna strimmorna på insidan av "hjälmen".

Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina) är en av våra tidigaste orkidéer. Arten kan fortfarande ses i väldigt stora populationer på betade strandängar och annan kultur- påverkad mark samt på Öland och Gotlands alvar. Den kallas också fläderyxne p.g.a. den fläderliknande doften. Som framgår av bilden så förekommer den i två färgformer.

Text: Mats Jonasson & Tony Svensson
Foto: Tony Svensson